Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, April 26, 2016

Si Juan Posong ag Ro Busoe it Kahil


Si Juan Posong ag Ro Busoe it Kahil
       Ginbadbad ni Melchor F. Cichon
April 26, 2016

Sangka adlaw, may nagdungka nga barko sa pantalan it New Washington. Ro barko hay naghalin pa sa Middle East. Nabatian ku kapitan it barko ro abilidad ni Juan Posong sa pagtugma ag gusto nana nga samitan ra.  Ro pagsamit hay kon matugma ni Juan Posong  kon tagpila ro busoe ku mga kahil nga ginakarga sa anda nga barko.  Nagtug-an imaw nga taw-an nana it daywang milyon pisos si Juan Posong kon matugma nana ropangutana.
Nagpangabay si Juan Posong nga taw-an imaw it sang adlaw.
Ku gabii ngaron hay gin-eangoy ni Juan Posong paagto sa barko. Sa idaeum it barko, nagpanago si Juan Posong ag igto nabatian ni Juan Posong ro ginaestoryahan ku mga tawohan it barko hanungod sa kahil. Sambilog sa mga seaman nagpangutana kon ano nga klaseng kahil ro anda nga karga.
“ Amig,” hambae ku kapitan, “rayang mga kahil hay pinasahe sa tanan nga kahil sa rayang nasyon, ay kada isaea nga kahil hay sambilog gid lang ra busoe.”
Ag ruyon gid lang ro importanteng impormasyon nga dapat nana masayran. Busa nag-eangoy imaw pabalik sa pangpang. Pagkaaga hay nag-anunsiyo si Juan Posong nga haum eon imaw sa pagsabat.
Abu ro mga tawo ro nagtambong sa pagpamati sa bantug nga manogpatugma.  Sige ro pagbinasa ni Juan Posong sa libro, nga ginapakuno-kuno nana nga ginabuean ka anang impormasyon. Umbaot ro oras nga ginkasugtan, ag gindawag ku kapitan it barko ro sangka kahil kay Juan ag naghambae: “Ginuong Juan, isugid mo abi kamon kon pila ra busoe ku rayang kahil.”
Ginbaton ni Juan Posong ro kahil. Ginhumot na. ginbuksan nana ra libro ag pagkataliwan it pilang sigundo hay naghambae si Juan Posong: “Rayang kahil nga gintao kakon hay may busoe nga sambilog gid lang. “
Ginpihak ro kahil ag sambilog gid lang matuod ro sueod nga busoe, busa ginbayran si Juan it kwarta.  Ag nagbantog pa gid si Juan Posong ka anang pagkamanaeagna.

No comments: