Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, November 07, 2020

Si Mangtas kag si Masupog, in Hiligaynon

 

Si Mangtas kag si Masupog

Ni Melchor F. Cichon
Nov. 7, 2020

 

 

Gahangus-hangos si Masupog, nga isa ka ilaga, sa pag-abot niya sa ilang kuta, kag gilayon nagbantala nga ara si Mangtas nga kuring sa balay ni Tay Itsong kun diin permi sila gapanakaw sg karne kag isda. Kun waay kuno siya ka dalagan gilayon, sigurado gid nga nautod ang ulo nya.

Busa insigida nga nagtawag sg emergency miting ang hubon sg mga ilaga agud indi mabutang sa piligro ang ila kabuhi.

May nagsuhisyon nga kuntani mahigtan sg kiling-kiling ang liog ni Mangtas agud insigida mabal-an nila kun ara si Mangtas. Pero kun sin-o ang mahigot sa liog ni Mangtas ina ang daku nila nga problema.

May naghambal  kun paano nila mahigot ang kiling-kiling sa liog ni Mangtas. Hambal niya nga manakaw sila sg karne-baboy kag ihag-om ini sa Tanduay agud kun makaon na ini ni Mangtas maglingin ang iya ulo.

May isa pa gid nga ilaga nga naghambal nga mangita siya sg kiling-kiling sa balay ni Baby Saring. Pwede niya kuno ini makuha.

Gintunga ni Masupog ang ila kaupod. Ang isa ka grupo amo ang manakaw sg karne-baboy sa kalapit-balay ni Tay Itsong kag isa pa gid ka grupo ang manakaw sg kiling-kiling sa balay ni Baby Saring.

Sang kumpleto na ang ila gamit, ginlunob nila sg isa ka adlaw ang karne-baboy sa Tanduay kag pagkagab-i gindala nila ini sa balay ni Tay Itsong. Ginbutang nila ini sa idalum sg kalan-ang lamesa nga bag-o lang gid naplorwakan. Ginbilin nila ang kiling-kiling sa may pwertahan sg kusina agud madali nila makuha ini kag gilayon nagsaka sila sa kisame sg balay ni Tay Itsong.

Ginlingling sg mga ilaga kun ginapalapitan na ni Mangtas ang ila paon. Waay magdugay nagpalapit gid man ni Mangtas. Ginsimut-simutan nya ini. Dugay-dugay natalupangdan nila nga daw naghapay si Mangtas kag natumba ini.

Dali-dali nga nanaog si Masupog kag ginkuha ang kiling-kiling. Nagtihin-tihin sya pakadto kay Mangtas, ugaling sang duha na lang kadangaw siya kay Mangtas nadanlog siya kag nagtunog ang kiling-kiling.

Nakibot si Mangtas kag nakita nya si Masupog. Gulpi nya ini nga gindakma sa liog. Kag naghambal: “Nahugman ko man lagi nga ari kamo kag nakita ko ang pagbutang ninyo sg paon sa idalum sg lamesa.  Abi ninyo siguro nga kan-on ko ining karne-baboy, ano? Sa mga Muslim nga katulad ko, waay kami gakaon sg karne-baboy, apang manami usangon ang ulo mo.”

No comments: