Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, May 24, 2015

Sa Puno Sang KawayanSa Puno Sang Kawayan
Ni
Melchor F. Cichon
May 24, 2015
Ugsad.  Alas dos sang kaagahon.
Sa tubaan ni Nay Pilay, nagkasugot ang mag-abyan nga si Obet kag si Edgar nga mangharana sila sa balay ni Thelma sa Ubos.  Bag-o lang siya nagpauli halin sa Manila. Third year BS Biological Science siya sa Adamson University.   Ugaling nagdesisyon nga mag-uli sa Lezo, Aklan kay ginapangluyagan kuno siya sang isa ka kapre. Bangod sini, nagpauli na lang siya sa Aklan. Sa Aklan Catholic College na lang niya kuno padayunon ang iya pagtuon.
Samtang galakat sila pakadto sa balay ni Thelma, isa ka maitum nga lalake ang nagsugata sa ila kag nagpaandam nga indi gid sila magkadto sa balay ni Thelma. Kag basta na lang ini nga nadula
Ginbalewala ini nanday Obet kag ni Edgar.
Pagkatapos sang ila pagharana, nagpauli sila. Apang pag-agi nila sa may puno sang kawayan, gulpi nga naghapay ang isa sini kag nagbalabag sa ila pala-agyan. Kag may nabatian sila nga mabaskug nga tingog.
“Ano ‘to?!”, ang kuros sang duha.
Bangod pwede nila malakdan ang kawayan nga nagabalabag sa dalan, naglak-ang una si Obet. Apang gulpi man ini nagtabyog. Napapungko si Obet sa kawayan. Maayo kay nakakapyot siya sa salingsing sang kawayan, kag nakabalanse siya. Sang sa ibabaw na siya, naghambal ang kapre sa iya: “Ginpaandaman ta na gid nga indi ka magkadto kay Annie bangod asawa ko na siya, waay ka gid nagpati sa akon. Busa, subong, itiklod kita para madudla ka!"
Kag ginlugos sang kapre ang gitara kay Obet kag ginbali ini.
Nagpakitluoy si Obet:  “Maluoy ka sa akon. Ipanaog mo na ako. Promise, indi na gid ako magkadto-kadto kay Thelma.”
Amat-amat nga ginhapay  sang kapre ang kawayan. Lumokso si Obet sa duta.  Gintawag niya si Edgar apang nagpalagyo na siya pabalik sa balay ni Thelma.

No comments: