Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, March 08, 2015

Badyang


Badyang
Ni Melchor F. Cichon
March 8, 2015

Ro obra ni Tatay hay gasukat it mga eugta. Busa maski Dominggo o pyesta opisyal hay ginaagtunan si Tatay sa baeay agod kangayon nga magsukat ku andang eugta.

Ku sangka Dominggo hay nag-agto si Lola Sayong sa amon nga baeay ay mapasukat kuno imaw ku andang eugta sa Ibao, sangka baryo it Lezo. Ginaawayan abi kuno ro andang dueonan.

Si Lola Sayong hay mga saysenta anyos eon ra edad, mahaba ra buhok, ag mahabahaba eon ra mga kuko. Ginakunokuno ron imaw nga aswang sa amon nga banwa. Pero owa man gabati si Tatay sa mga aswang. Hambae nana hay kon may matuod gid man nga aswang hay naubos eon kunta ro mga Hapon paggera sa Pilipinas, pero owa man. Ag hambae pa ni Tatay hay kon aswang si Lola Sayong hay kaina pa nagbugae ro amon nga eana sa bote. Pero owa man.

Ako, bilang unga pa hay gaagi-agi sa atubang ni Tatay samtang gaestorya sanda ni Lola Sayong. Kon amat ngani hay ginapaeapitan ko pa si Lola Sayong agod pangutan-on kon may hakita imaw nga wakwak. Pero hambae nana hay indi kuno ako karon magpati. Owa kuno ron it kamatuuran.

Gintueok ako't masakit ni Tatay. Hadumduman ko ro anang hambae nga kon may bisita kami hay indi ako dapat magsaeot sa andang sugilanon. Busa igto eon lang ako nagtiner sa pabilyon nga maeapit sa amon nga baeay.

Ugaling nag-uli ako dayon ay nabatyagan ko nga nagsakit rang tiyan. Pag-abot ko sa baeay namon hay owa eon rito si Lola sayong. Ginsugiran ko si Nanay nga nagasakit rang tiyan. Ginpainom nana ako it maeabaab nga tubi. Ag ginpaeubog sa amon nga kama. Pero sige man gihapon ro pagsinakit kang tiyan. Nagsinghan si Tatay kay Manong Peping nga tawgon si Lola Ebe nga manogbueong.

Pag-abot ni Lola Ebe sa baeay hay nagpangutana imaw kon ano ro natabu kakon. Hambae ko hay naghampang man lang ako it bagoe sa pabilyon, ag gulpi ko eang nga nabatyagan ro pagsakit kang tiyan. Nagpangutana pa gid si Lola Ebe kon may ibang tawo nga nag-agto sa amon nga baeay ag nagsabat si Nanay nga si Lola Sayong man lang. Nakibot si Lola Ebe ag naghambae nga inaswang kuno ako.

Hambae ni Lola Ebe nga si Lola Sayong hay ginakunokuno nga aswang.

Bangod kara hay ginsugo ni Lola Ebe si Tatay nga mag-usoy it dahon it badyang.

Ana gid kuno nga ugbos, ag eahobon dayon ag itampoe sa ang tiyan samtang mainit-init pa.

Dali-dali man si Tatay magpanaog ag mag-usoy it badyang ag dayon gingaang ag gintampoe sa ang tiya.

Pagkataliwan it mga sangka oras hay naghangan-hangan mat-a ro sakit kang tiyan.

No comments: