Total Pageviews

Search This Blog

Sunday, January 29, 2017

Ay, Gali!

Ay, Gali!
ni Melchor F. Cichon

Parihong librarian sanday Awe ag si Ambeth sa library. Pagkasayod ni Awe nga manunueat si Ambeth, gin-amigo nana na. Kon may daea imaw nga tinapay hay permi nana nga ginataw-an. Kon oras it break hay gusto gid nana nga magdungan sa pagpamahaw kay Ambeth agod maestorya ra nana. Pagkasunod nga mga inadlaw hay ginpangabay nana si Ambeth nga obrahan imaw it monthly report ag kon ano pa man nga paper works. Ginabinuligan man imaw ni Ambeth. Sangka adlaw, nagtunog ro alarm. May sunog sa pihak ku andang opisina. Bangud putoe ra tuo nga siki ni Ambeth, indi imaw kadaeagan. Hasayran man ra ni Awe. Pagkabati ni Awe nga may sunog, gulpi imaw nga dumaeagan paagto sa pinakamaeapit nga hagdan. Owa gid nana ginbuligan si Ambeth sa pagguwa sa andang opisina. Mayad ay ona pa si Aiza ag si Apple, anda nga gin-agubayan si Ambeth.
Tag igto eon sanda sa karsada, ginpaeapitan si Ambeth ni Awe. Hakita ni Awe nga ginbuligan si Ambeth nanday Aiza ag ni Apple. Ginpangutana ni Awe kon ano ro ginhambae nanday Aiza ag ni Apple kana. Naghambae si Ambeth nga, “Paeayuan ko kuno ikaw ay mayad ka eang kuno kon may kinahangean ka.”

No comments: