Total Pageviews

Search This Blog

Tuesday, January 24, 2017

Karimlan

Karimlan
Ni Melchor F. Cichon

Hindi lang
Maputik at madulas
Ang ating mga daan,
Kundi mapula-pula pa,
Dahil sa mga dugong dumanak
Mula sa mga tirahang tinokhang
At sa mga taong nakatsinelas sa daan.
Ito marahil ang gilid
Ng sinasabing:
“I am sorry”
at “I apologize”
Sa mga nabuwal
Na walang kaalam-alam sa druga.
Samantala….
Habang naghahalakhakan ang mga diyos-diyosan
Ng mga druga,
Tuloy-tuloy ang pagluluha at pagdarasal.

***

Salikaeum
Salin ni Melchor F. Cichon
June 12, 2017

Makaron,
Bukon eang it
Maeunang ag madanlog
Ro atong daean,
Kundi mapuea-puea pa,
Bangud sa mga dugong nagbugwak
Halin sa mga baeay nga tinokhang
Ag sa mga tawong nakatsinelas sa daean.
Raya siguro ro giring
It ginhambae nga:
“I am sorry”
Ag “I apologize”
Sa mga natumba nga owa’t nahibabadwan sa druga.
Samtang…
Nagahaeakhakan ro mga diyos-diyosan
It mga druga,
Tayuyon ro pagtinangis ag pagpinangadi
It mga Nanay ag Tatay
Ku mga unga nga mga nagtaliwan.
 

No comments: