Total Pageviews

Search This Blog

Monday, April 28, 2014

Ano Man Ang Hambalon Nila

Ano Man Ang Hambalon Nila


Nay, hambal ni Tita Agnes mabudlay kuno ang magpuyo sa aton nga banwa?
Maayo pa kuno sa America kay ginapala ang kwarta,
Indi pareho sa aton nga banwa:
Madamo kuno nga kidnaper, hold-upper
Kawatan, kag snatcher pati kuno si gobernador kag si senador,
Mga apostoles kuno sila ni Janet Napoles.
Nay, hambal ni Tito Dolfo kalahadlukan kuno magpuyo sa aton nga banwa?
Kay madamo ang tiniruhay sa siyudad kag sa probinsiya.
Maayo pa kuno magpamutsatsa sa Hong Kong kag sa Iran
Kay madamo ang kwarta indi pareho sa banwa ta
Nga madamo nga mga bata nga indi maka-eskuyla,
Madamo nga mga bata nga may mga kabataan na.
Hato si Doktor, si Engineer, si Architect
Didto sa America, sa Englatera, sa Italya naga-obra
Kay diri kuno sa Pilipinas ang pangabuhi agwanta.
Kun tani kuno kita tanan gabululigay
Agod indi magdugay mapareho man kita
Sa Singapore, sa Japan, sa America nga mauswag.

Amo na Inay nga permi ka nagapanghayhay?

Siling nila ang aton nga ulumhan, dagat kag kabukiran malapad pa.

Apang uhaw kuno sila sa aton nga pagdipara.
Kun tani indi na kuno kita magbakal sang mga produkto sa iban nga banwa.
Kun tani maghiliugyon ang mga NPA, ang Abu Sayap sa gobyerno ta
Para ang katawhayan, ang kalinungan maagum na.
Kun tani si Sir kag si Ma'am indi na mag-obra sa iban nga banwa
Kun tani wala na sang mga kawatan sa palibot ta
Agod mag-uswag kita.
Kag magdamo ang mga turista nga magbisita sa banwa ta.
Apang, Inay, kun ano gid man ang madangatan
Sa pinalangga natong banwa
Sa gihapon, siya ng number one
Sa mga handum, sa mga  paglaum ko.

Kabay pa!

No comments: