Total Pageviews

Search This Blog

Saturday, April 12, 2014

Sa Mga Nagkalabali Nga SilakSa Mga Nagkalabali Nga Silak

Ni Melchor F. Cichon
gumamilacruz@yahoo.com
as of April 12, 2014

Yolanda

Ay, sos.

Kahapon
Tanan sila nga nakahigda
Sa mansyon
Kag sa may tuktukon nga sin
Nga kon sa diin-diin nga ulot napulot
Kag gahuyum-huyum pa
Bangod sa mga drama ni Napoles
Kag sang iya nga mga apostoles
Subong ginapulot na sila
Sa kon diin-diin lang
Bangud sa storm surge.

Ini bala isa ka pagpahanumdum
Sang Langit
Sa waay untat
Nga pagpinukan sang kakahuyan,
Sa waay untat
Nga pagsisunog sang kabukiran?


 San-o Pa?

Abi ko makahuragok na ako
Pagkatapos sang baha sa Edsa,
O maglinong na ang baybayon
Pagkataliwan ni Ruping.

Abi ko makalupad-lupad na
Ang mga pating
Pagkatapos maigo sang linti
Ang kagulangan sang  Malinao.

Gali kay makurog man gihapon ang atay ko
Bisan mahayag ang ugsad.
Gali kay gawaras man gihapon ang baybayon
Bisan ang unod ko ginatuslok sang adlaw.

Ang mga pating
Padayon man gihapon
Sa ila nga pagkinuobkuob
Bisan waay na sang ginalumloman.

San-o pa ako makahampang sang  tinubigan man
Bisan waay sang bulan?
San-o pa ako makatulog sang mahamuok
Kon may lumot na ang akon tutunlan?


Sa Pilapil  Sang Tangke

Gatindog ka nga ginakagat ang bibig mo
Sa pilapil sang tangke ni Don Pepe.
Ginasipadsipad mo ang mga dahon
Sang bakawan nga anay nagakadunot
Agud butitihon ang mga similya sang isda,
Sang ulang kag kalampay
Nga nagapasapnay
Sa malinong nga handong.
Nagalitik ang bibig mo
Kay ang bubon nagmala
Agud patambukon
Ang lukon ni Don Pepe
Agud pabustikon ang Hapon
Samtang kita
Kun may mabilin pa nga ulo sang lukon
Amo ina ang aton nga baklon.

Tay Itsong,
Matindog ka na lang bala
Sa pilapil ni Don Pepe?


Limog Sa Idalom

Gindinamita liwat kita,
Indi man kita NPA
O preso nga nagpalagyo sa silda.
Si Mary Concepcion indi pa abi
Magkadto diri.

Nga-a ginahingabot gid kita?
Waay man kita gamartsa.
Galangoy-langoy lang man ang obra ta.

Kon makasulod kita sa punot
O magtalang sa fishcoral,
Sala man naton ina
Kay indi kita kahibalo magbasa.

Pero masakit, grabe gid
Kon palokpan kita.
Waay man kita sang M16
Nga ibalos sa ila
Kag indi lang kita ang madisgrasya.
Tanan sipot, pati ang ilitlogan
Tumba.

Ano bala ang  ilang isabat
Sa Limog sa Ibabaw
Kon sa ulihi
Magkilita sila?


Manug-Uling

Balikda bala, Tyo Pablo
Ang bukid nga inagyan
Sang lagare kag wasay mo.

Tan-awa bala ang iyang itsura...
Daw likod sang kalaha
Nga bisan kugon
Waay na sang makapyutan.

Kag kon mag-ulan
Galigid ang kalibutan.

Tyo Pablo,  bastante bala
Ang ginansiya mo sa uling
Para ibakal sang troso kag semento
Agud isugpon sa naanuran
Nga tulay sang karsada?


Sa Mga Nagkalabali Nga Silak

 Inay, puwede na bala kita magpamisa?
Total nagataliti na lang man kag ang baha waay na sa kalsada.
 Ang linti nga anay nagsiad-siad sang langit napalong na.
 Ang daguob nga anay gabayo kang dughan haumpawan na gid man.

Kag ang baybayon nga anay nagwenaras, nagahulagok na.
Ang balangaw nga nagpanago sa kilat
Kag sa nagahagunos nga hangin
Nagahuyum-huyum na sa sidlangan.

Suyodon dayon naton sa karsada, sa ulumhan, sa kagulangan
Atong mga silak nga nagkalabali, nagkalataktak
Sa  paglusot sa madamol kag maitum nga gal-om
Masabwagan lang kita sang kahayag.

Kon sila aton nga makit-an,
Halaran naton sila sang lab-as kag bag-ong buskad nga Sampaguita.
Kon may matipon na kita nga kuwarta, patindugan naton sila
Sang graniting rebolto sa plasa.

Toto, indi lang anay kita magpamisa kay ang kaagahon garagiik pa
Kag ang kalangitan sa pagtunod sang adlaw mapulapula pa.
Maayo pa mangamuyo lang anay kita nga ang makalusot nga silak
Sa maitum kag madamol nga gal-om
Indi magtiurok sa tagipusuon ta.

Tabang!

Waay pa kasinggit
Ang Kalibutan
Sang  "Tabang!"
Apang ang Iya paandam
Maathag.

Nagalitik nga mga talamnan.
Ginalahar nga kalye sang syudad.
Red tide.
Yellow rain.

Apang waay  sang nagasapak sini.
Masaku ang tanan sa paghimo sang missiles,
Sa pagpatindog sang megamol,
Sa pagtapas sang kakahuyan,
Sa paghaboy sang insektisayd sa suba,
Sa paghulom sang formalin sa repolyo,
Sa paglagas sang piso sa Mabini,
Sa Ermita, kag sa Baclaran.

Ang paandam sang Kalibutan maathag,
Ugaling waay sang nagasapak sini.
Bangud siguro
Kay waay pa Siya kasinggit
Sang "Tabang!"

No comments: