Total Pageviews

Search This Blog

Friday, August 14, 2015

Si Goldilocks ag ro Tatlo ka Mga Oso

Si Goldilocks ag ro Tatlo ka Mga Oso
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
August 11, 2015

Katu anay, may sangka unga nga baye. Ra ngaean hay si Goldilocks. Nagpanaw imaw sa kagueangan. Owa magbuhay hay may hakita imaw nga baeay. Nagtagbaeay inaw, apang owa it nagsabat. Busa nagsueod eon lang imaw.
Sa lamesa sa kusina, may tatlo ka maeukong nga linugaw. Gutom gid si Godilocks. Ginsamitan nana ro linugaw sa primero nga maeukong.
“Rayang linugaw hay tam-an gid ka init!” hambae nana.
Busa ginsamitan nana ro pangaywa nga maeukong.
“Sobra man ra kaeamig,” hambae nana.
Busa ginsamitan nana ro katapusan nga maeukong.
“Ahhh, hustong-husto gid rayang linugaw,” malipayon nga paghambae nana ag ginsipot gid nana’t kaon.
Pagkatapos nana’t kaon ro pamahaw ku tatlo nga oso hay nagmueomueo imaw nga nagaoy eon gid imaw. Busa, nagtikang imaw pasueod sa kwartong tueoeogan kon siin nana hakita ro tatlo nga silya. Ginlingkuran ni Goldilocks ro primero nga silya agod mapahueay nana ra mga siki.
“Sobra man kabahoe rayang silya!” anang hambae.
Busa lumingkod imaw sa pangaywang silya.
“Rayang silya hay sobra man kabahoe”.
Busa ginsamitan nana ro katapusan ag ro pinakamaisot nga silya.
“Ahhh, hustong-husto gid lang rayang lingkuran. Pero paglingkod na nagkaeagumok ratong silya!
Sobra eon gid ra kagaoy ni Goldilocks, busa sumaka eon lang imaw sa kwarto sa ibabaw. Eumubog imaw sa primero nga katre, pero sobra eon man katig-a. Eumobog imaw sa pangaywang katre, sobra eon man ka humok. Busa eumubog imaw sa pangatlong katre ag sa panan-aw na hay hustong-husto eang gid kana. Ag hatueogan si Goldilocks.
Samtang gakatueog si Goldilocks, umabot ro tatlo ka mga oso.
“May nagkaron gid kang linugaw,” mueo-mueo ku Papa nga oso.
“May nagkaon gid kang linugaw,” hambae ku Mama nga oso.
“May nagkaon gid kang linugaw ag gin-ubos gid nana tanan!” patangis nga hambae ni Baby nga oso.
“May naglingkod gid kang silya,” mueo-mueo ku Papa nga oso.
“May naglingkod gid kang silya,” hambae ku Mama nga oso.
“May naglingkod gid kang silya ag nagkaeagumok gid,” tangis ku Baby nga oso.
Nagdesider pa gid sanda nga mag-usuyon sa andang palibot ag pag-abot nanda sa andang hiligdaan, nagngueob si Papa nga oso, “May nagtueog gid sa ang eueogban.”
“May nagtueod man gid sa ang eueogban,” hambae ni Mama nga oso.
“May nagtueog man sa ang eueogban and una pa imaw!” hamae ni Baby nga oso.
Ag imaw gid ro pagbugtaw ni Goldilocks and hakita nana ro tatlo nga mga oso. Suminggit imaw,”Tabang!” Ag eumumpat imaw ag dumaeagan paguwa sa kwarto. Gadaeagan si Goldilocks sa pagpanaog sa hagdan; binuksan na ro pwertahan, ag dumaeagan paeayo igto sa kagueangan. Ag owa eon gid imaw magbalikbalik igto sa baeay it mga oso.

No comments: