Total Pageviews

Search This Blog

Monday, February 06, 2017

Gintabing Nana Ako

Gintabing Nana Ako
Ni Melchor F. Cichon
February 5, 2017

Gintabing Nana rang mata,
Ag insigida
Nakakita ako!


Gintabing Nana rang dueonggan
Ag insigida
Nakabati ako!

Gintabing Nana rang tuhod
Ag insigida
Nakatikang ako!

Gintabing Nana rang tagipusuon
Ag insigida
Nabatyagan ko ro hapeos kang mga isigkatawo.

No comments: