Total Pageviews

Search This Blog

Wednesday, February 08, 2017

Rang Kuring

Rang Kuring
Melchor F. Cichon
February 8, 2017

Kaming daywa eang
Ni Mewmew, rang kuring,
Sa kwarto.
Mayad ay daywa eang kami
Iya sa eang kwarto
Gatan-aw it Maala-ala Mo Kaya.
Siguro paris kakon,
Ginapanumdum man nana
Kon sin-o man ra nanay,
Kon sin-o man ra tatay
Ag kon may mga igmanhod man imaw.
Pareho abi kaming
Napueot eang.
Imaw, samtang gainingaw,
Sa binit it daean,
Ag ako samtang gatinangis,
Sa atubang it simbahan.

No comments: