Total Pageviews

Search This Blog

Friday, December 30, 2011

Ro Kandeng Ni Itsong

Ro Kanding Ni Itsong
ni Melchor F. Cichon
Dec 30, 2011

Birthday ni Itsong ag ginregaluhan imaw it dumaeagang kandeng ku anang maninay.
Kada agahon bag-o imaw magsueod sa anang klase hay ginaeawigan ni Itsong ra kandeng sa wayang nga maeapit sa andang baeay.
Pag-uli nana sa truadlaw hay ginabisitahan ni Itsong ra kandeng ag ginahalin sa lugar nga owa’t silak.
Pag-uli nana sa hapon hay ginapugoe nana ra kandeng ag ginapainum it tubi.
Adlaw –adlaw ra gina-obra ni Itsong ag hakita na nga nagatambok ra alila nga kandeng.
Ginapabugae ni Itsong ra anang kandeng sa anang mga kaklase ag ginahambae nana nga paabunon na agod madugangan pa gid ra kalipay.
May Sagrada Pamilya ag sanda ro Hermano Mayor, ugaling owa sanda’t kwartang ibagae it karne para sa andang mga bisita.
Ginhambaean si Itsong ka anang Nanay nga matansahon eon lang nanda ra anang kandeng para ihaead sa Sagrada Pamilya.
Owa magsabat si Itsong, pero nagtueo ra euha, samtang gadungok.
Pagkahapon samtang sa eskuylahan si Itsong, ginguyod ka Tatay ni Itsong ro kandeng agod matansahon.

Monday, December 19, 2011

Morning Sunlight

morning sunlight
touching the body
of a sleeping homeless man

Melcichon
Dec 19, 2011

Sunday, December 18, 2011

Ro Ginhalinan it Pag-inum it Kape

Ro Ginhalinan it Pag-inum it Kape
Melchor F. Cichon
December 18, 2911

1. Bangod gin-akigan si Itsong ka anang Nanay, nagpaliwa-liwa imaw sa kanyugan kon siin may mga tanum nga ra bunga mapuea.
2. Nakita nana ro anwang nga nagasaot-saot pagkakaon it mga puea nga bunga it sangka tanum.
3. Nagpaeapit si Itsong sa puno ag nag-ipo man it bunga ag gin-usap.
4. Gulpi imaw nga nag-alipaksi.
5. Nagbuoe pa gid imaw it mga eutong bunga ag ginsueod na sa anang buesa.
6. Pag-abot na sa andang baeay ginpakita na sa anang Lola Juana ro bunga nga daea na.
7. Gin-akigan imaw ka anang Lola kon ham-at nagdaea-daea imaw ku ratong bunga nga gadaea’t kamalasan sa pamilya.
8. Ginhaboy ni Itsong ro bunga sa baga.
9. Pagkasunog, nahuguman nanda ro kahumot ku bunga.
10. Gintipon ni Itsong ro sunog nga bunga ag ginpudpod.
11. Ginbutang na sa tasa ag ginbubuan it mainit nga tubi.
12. Gin-inum ni Itsong ag ku anang Lola ro ga-asu-asu nga tinimplang pulbos.
13. Nagsaot-saot sandang daywa sa kalipay.
14. Halin kato ginainum eon ro kape it mga tawo.

Jane Chan 2

Saturday, December 17, 2011

Friday, December 16, 2011

Si Isiw

Si Isiw
Ni Melchor F. Cichon

1. Gausoy si Piso it eago samtang gadudaeagan si Isiw.
2. Nangayo si Isiw it eago kay piso.
3. Owa nagtao si Piso
4. Gatangis nga nagsugid si Isiw sa nanay
5. Ginpangutana si Piso ham-an owa nagtao it eago kay Isiw.
6. Naghambae si Piso nga owa magbulig it pagkahkah si Isiw.
7. Nagpangabay si Nanay nanda nga taw-an it maski sangkiriti eang nga eago si Isiw.
8. Gintaw-an it sangkiri nga eago ni Piso si Isiw.
9. Gintueok ni Nanay nanda si Isiw ag ginhambaean nga sa masunod, mabulig eon imaw sa pag-usoy it pagkaon.
10. Nagtango-tango si Isiw.
11. Dungan si Piso ag si Isiw sa pagkaon it eago.
12. Gahiyum-hiyum ra andang Nanay nga gatueok sa magmaeanghod nga gakaon it eago.

Si Isiw

Si Isiw

Ni Melchor F. Cichon

Dec. 14, 2011





“Nay”, hambae ni Isiw sa anang Nanay, “indi ako pagtaw-an ni Piso it eago."

Si Piso hay igmanghod ni Isiw.

“Taw-i, man ring magueang ay”, hambae ka andang Nanay ni Isiw ag ni Piso.

“Indi’d ang,” sabat ni Piso. “Kaina haghambae ako kana nga buligan nana ako’t pagkahkah, owa gid nana ako pagbulige. “

“Paano Nay ay ginahipid ko pa rang mga baeahibo. Owa’t eabot nga basa, nagagumon pa.”

“Amo gid man ron imaw, bukon abi Nay? Tamad! Gusto eang nga matueon, indi magbulig it pagkahkah.”

“Taw-i man imaw,Piso. Maski sangkiriti eang."

Gintueok ni Nanay nanda si Isiw ag naghambae, "Pero Isiw, sa oman magbulig ka man it pagkahkah agod buko’t malisod ro pag-usoy it atong pagkaon. “

“Huo ‘Nay, mabulig eon ako sa masunod. Pero taw-i anay ako nang Piso it eago.”

“O, sige. Taw-an kita makaron, pero promise mabulig ka eon kakon sa mga masunod nga pag-usoy naton it pagkaon.”

“Huo, Nang,” sabat ni Isiw.

Kon Paalin Nag-umpisa Sa Paghambae Ro Mga Taga-Panay

Kon Paalin Nag-umpisa Sa Paghambae Ro Mga Taga-Panay

Ni Melchor F. Cichon

December 14, 2011





Pagbuka ku botong kon siin si Makusog ag si Ambong naghalin, mahipos ro kalibutan. Owa’t eabot sa mga huni it kapispisan, ag mga tunog ku mga ayam, kuring, kanding, anwang, baka, kabayo ag iba pa nga mga kasapatan, owa gid sanda’t mabatian nga tunog sa andang palibot. Kon may gusto nga hambaeon si Makusog kay Ambong, ginakuhit nana imaw, o masinyas. Kon gusto nana nga magpaeapit si Ambong kana hay ginapaypayan eang nana. Ro mabahoe nga problema ni Makusogs ag ni Ambong hay kon matunod eon ro adlaw. Mayad eang kon ugsad ay mahayag ro anda nga palibot.

Sangka agahon nga magaeum ro kaeagitan, nag-agto si Makusog sa Maeara, sangka sapa-sapa sa Lezo, Aklan. Naglingkod imaw sa sangka tuod nga maeapit sa tubi. Ginpamatyagan nana ro matin-aw ag malinong nga tubi it sapa. Ag gulpi nga may nagpuka. Owa magbuhay hay may nagpuka pa gid. Ginsunod nana ro tunog it pagpuka—tsok! Gintandaan nana ra. Sa anang piniino hay isugid nana ro ana ngara nga habatian sa anang asawa nga si Ambong.

Pagtindog na hay may naghuni nga paka—kla, kla, kla. Mangan-angan hay may nabatian pa gid imaw nga huni it paka—kla, kala, kla.

Ginsunod nana ro tunog ngara sa anang paino-ino. Sa isip na, siguro naga-istoryahanay ro daywang paka. Siguro mana hay baye ag eake rato sanda. Mayad pa mana ro paka naga-estoryahanay, buko’t paris kamon ni Ambong nga gakalablitan o nagasinyas eang.

Pag-abot ni Makusog sa andang eangbon, nagsinggit si Makusog kay Ambong: Kla! Kla! Kla!

Nagsabat si Ambong: Kla! Kla! Kla!

Rato ro umpisa ku paghambae it mga tawo sa Panay.

Ro Una Nga Paghambae It Mga Tawo sa Panay

Ro Una Nga Paghambae It Mga Tawo sa Panay
Melchor F. Cichon
Dec. 15, 2011

1. Mahipos ro palibot sa pagguwa ni Makusog at ni Ambong sa botong.
2. Ro huni eang it mga pispis, ag tunog eang it mga isda, paka ag iba pa nga mga animal ro mabatian.
3. Kon magcommunicate si Makusog ag si Ambong hay nagasinyas eang sanda.
4. Sangka agahon, nga magae-om, nag-agto sa Maeara si Makusog .
5. Nabatian nana ro mga puka it mga isda, ag ro huni it mga paka.
6. Pag-abot ni Makusog sa andang baeay, naghambae si Makusog kay Ambong.
7. Stok! Stok!
8. Nagsabat si Ambong: Tsok! Tsok!
9. Naghambae pa gid si Makusog it Kla! Kla!
10. Nagsabat si Ambong it Kla! Kla!
11. Rato ro umpisa it paghambae it mga tawo sa Panay.