Total Pageviews

Search This Blog

Thursday, December 31, 2015

Gitanjali 38Gitanjali 38
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 31, 2015

Nga ikaw gid lang rang kinahangean, pasugti rang tagipuso-on nga balik-balikon ko ra nga owa’t katapusan. Tanan nga mga handum nga nagadisturbo kakon, adlaw ag gabii, hay palso ag mga owa’t sueod hasta sa alibutod.

Samtang ginatago it gabii  sa anang dueom, ro pangabay nga kahayag  hay nagalanog sa ikaidadaeman ko nga owa’t kalibutan nga singgit ko—kinahangean ko ikaw, ikaw gid lang.

Santang ginausoy it bagyo ro anang katapusan sa  katawhayan kon bumangka ra sa bilog nga kusog na, ag maski bumangga man it pag-inaway kuntra sa imong gugma apang ring singgit hay ikaw man gihapon rang ginakinahangean, ikaw eang.

Gitanjali 37

Gitanjali 37
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon.
December 30, 2015

Pag-eaum ko hay natapos eon rang pagpanaw sa akong gahum—nga ro daean sa ang atubadngan hay sirado, nga rang baeon hay naubos ag umabot eon rang oras nga magsilong ako sa malinong nga pagkalipat.

Ugaling hasayran ko nga ring pagkagusto kakon hay owa’t katapusan. Ag kon mamatay ro dumaan nga tinaga sa dila, bag-o nga melodiya ro mag-eutaw nga halin sa tagipuso-on, ag kon maduea ro daan nga daean, may bag-ong eugta nga madiskobre nga may bag-ong gilalas*.

 *Gilalas--is a Filipino term. I do not know the exact Aklanon word for this phrase: new land with new wonders.

Monday, December 28, 2015

Gitanjali 36Gitanjali 36
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 28, 2015

Raya rang pangamuyo kimo, Ginuo ko—pudpura, pudpura ro ugat kang kasubo sa tagipuso-on ko.
Taw-i ako’t maugan nga kusog agod madaea ko rang mga kalipayan ag mga kasubo.
Taw-i ako't kusog agod rang pagmahae hay mabinungahon sa serbisyo.
Taw-i ako-t kusog agod mabayaw ko rang paino-ino sa ibabaw it mga maintok nga mga ueobrahong pang-adlaw-adlaw.
Ag taw-i ako’t kusog agod maampu ko rang kusog sa kagustohan mo nga may pagmahae.

Ro Manugpana ag ro Leon

Ro Manugpana ag ro Leon
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 28, 2015

Nagsaka sa bukid ro sangka manugpana. Tanan nga mga sapat hay nagdaeagan paeayo, owa't eabot sa leon. Gin-ayat it leon ro manugpana it inaway. "Hueat," hambae ku manugpana sa leon. Indi ka magpabugae nga mapirdi mo ako. Tan-awa anay kon ano ro mahimo kang mensahero, ag dayon isipon mo ro pinakaepektibo nga paagi nga sundon." Pinana ku manugpana ro leon ag naigo ra sa dughan.

Ro leon, pagkabatyak ku masakit nga daea ku bala't pana, dumaeagan imaw it madasig. Ro singgaeong, nga nakakita ku tanan nga nagkaeatabu, hay naghambae nga: "Dali, indi ka magpataeaw! Ham-at indi ka magpabilin ag magsukoe!"

Pero sumabat ro leon, " Indi mo eon ako pagpaumangi. Pagpadaea nana kakon ka anang mataliwis nga mensahero, hasayran ko nga isaea imaw nga makahaeadluk nga tawo."

Leksiyon: Magdistansiya sa tawo nga makatao it kasamaran maski sa maeayo pa imaw.

Sunday, December 27, 2015

Ro Arabo ag ro Kamel

Ro Arabo ag ro Kamelo
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 27, 2015

May sangka Arabo, matapos nga makargahan ra kamelo, nagpangutana kana kon gusto nana mapasaka sa bukid ukon maduehog.

"Ham-at ginpangutana mo, maestro?" mamaeang hambae ku kamelo. "Ham-an ro daean baea sa matapan nga daean nautod?"

Leksiyon: Ano pa ro rason  nga magpakuno-kuno kon indi ka man makapili?


Saturday, December 26, 2015

Ro Mga Amo ag Ro Mga Biyahero

Ro Mga Amo ag Ro Mga Biyahero
ni Aesops
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015
(draft)

May daywang katawo, ro isaea hay perming gasugid it kamatuoran, samtang ra kaibahan hay owa't ginasugid kundi mga pinuril eang, ag naswertehan nga nakaabot sanda sa lugar it mga apes. 

Isaea sa mga apes, nga nagtinguha nga manging hari, nagsugo nga papundohon ag daehon kana, agod masayran na kon ano ro mahambae ku mga tawo hanungod kana. 

Nagmando pa gid imaw nga tanan nga mga apes hay maglinya sa anang tuo ag sa anang waeang alima, ag ibutang sa tunga para kana ro anang truno, pares ko kustombre it mga tawo.

Pagkatapos ku rayang preparasyon, naghambae ro hari sa anang kagustohan  nga ro daywang tawo hay daehon sa atubang na, ag nag-abi-abi:

"Ano nga klaseng hari ako sa inyong panan-awon, O mga Estranghero?"

Naghambae ro purilon nga biyahero, "Ikaw gid sa panan-aw ko ro pinakagamhanan nga hari."

"Ag ano man ring panan-aw sa mga nakita mo sa palibot ko?"

"Sanda," naghambae ro biyahero, "hay  mga taeahuron nga mga kaibahan mo, sigo nga mangin tag-eawas  ag lideres it mga suldado."

Ro ape ag ro tanan nga miyembro ka anang kurti hay kuntento sa pagdayaw, ag ro hari hay nagmandar nga taw-an it manami nga regalo para sa tawo,

Ro biyahero nga nagasugid it minatuod hay nagpiniino nga kon mabahoe ro ginapremyo sa nagasugid it pinuril, ano baea ro indi nanda iregalo, suno sa kustombre namon, kon magsugid ako't matuod?" 

Ag,  ngani, ginpangutana imaw it ape, "Ag, pangadi, ano sa panan-aw mo ako ag rang mga amigong nagapalibot kakon?"

"Ikaw," nagsabat it diretso, "ro primerang klase nga ape, ag tanan mo nga kaibahan, bangod sa mga ginpakita mo nga mga ehemplo, hay mga eksilente man nga mga apes."

Pagkabati ku hari it mga apes hanungod sa mga kamatuoran hay gulpi nga naugot ag nagmandar nga pang-oson ro tawo sa kaibahan nana nga mga apes.

Leksiyon: Kueoebaan nga magsugid it kamatuoran sa manug-eupig.

Ro mga Guyom

Ro mga Guyom 
ni Aesop
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015

Kato ro mga guyom hay mga tawo ag ro andang pangabuhian hay magpanguma. Ugaling, nagkadiskontento sa andang trabaho busa ginapanakaw nanda ro mga prutas ag ani ku andang      kaeapit ag anda ra nga ginadugang sa andang bodega. Sa ulihi, naakig si Jupiter sa andang pagkahakug busa ginhimo eon lang sanda nga mga guyom. Apang maski nag-eain eon ra andang kurti, ro andang batasan hay habilin man gihapon, ag siyempre pa, hasta makaron, ro mga guyom hay gawinarang man gihapon sa taeamnan ag magpanakaw sa hinugdan it ibang tawo, ag taguon sa andang bodega para sa andang kamaeayran.

Leksiyon: Pinahan mo man ro manakaw apang indi mo mahukas ra matasan.

Gintanjali 34

Gintanjali 34
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015

Sugti nga sangkiri gid lang ro mabilin kakon agod matawag kong ikaw ro kabilogan ko.

Sugti nga sangkiri gid lang ro mabilin sa handum ko agod mabatyagan kita sa kada rason, ag mag-agto kimo sa tanan nga butang, ag ihaead ko kimo rang pagmahae sa kada matag-ud nga tiyempo.

Sugti nga sangkiri gid lang ro mabilin kakon agod indi gid kita matago.

Sugti nga sangkiri gid lang ro mabilin kang kadena agod mapilitan akong magapos sa kagustohan mo, ang ring gusto hay matuman sa kabuhi ko ag ruyon ro pandug ku imong paghigugma.

Gintanjali 33

Gintanjali 33
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015

Adlaw rato sa pag-abot nanda sa baeay ko, ag naghambae, “Bueo-on eang namon ro pinakamaisut nga kwarto riya.”

Hambae nanda, “ Buligan namon kamo sa pagtuo ku inyong Diyos ag pagkanuboon namon nga batunon ro among parti it anang grasya.” Ag nag-agto sanda sa karugwan ag mahipos ag mapainuboson nga naglingkod.

Apang sa kadueoman it gabii nakutiban ko nga nagsueod sanda sa sagrado ko nga altar, makusog ag masangag, ag ginhabnit nga may mahigku nga kahagug ro mga haead sa altar it Diyos.

Gitanjali 31

Gitanjali 31
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 25, 2015

“Priso, sugiri ako, sin-o ro nagkadena kimo?”

“Rang ginuo,” sabat ku priso.

“Pag-eaum ko hay maeapawan kang manggad ag gahum ro tanan sa kalibutan, ag nagtipon ako sa ang baeay-manggad ro kwarta para sa ang hari. Pagdaog kakon it kadueogon, nag-eubog ako sa kama nga para sa ginuo ko, ag pagbugtaw ko nadiskobrehan ko nga priso eon gali ako kang baeay-manggad.

“Priso, sugiri ako, sin-o ro nagwasak ku rayang indi mabugto-bugto nga kadena?”

“Ako,” sabat ku priso,”ro madahan nga nagpanday ku rayang kasena. Pag-eaum ko rang indi makita nga gahum hay mabuytan ko ro kalibutan agod mabilin ako sa malinong nga kahilwayan. Busa adlaw ag gabii ko nga ginhimo ro kadena sa bulig it mabahoe nga dabdab ag mabaskog nga pagpinukpok. Pagkatapos ko’t obra ag ro mga kaw-it hay kompleto ag indi mabugto-bugto, hadiparahan ko nga hugot ra nga nakasuksok sa mga alima ko.”

Gintanjali 32

Gintanjali 32
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December 26, 2015

Tanan nga paagi ginhimo nanda kakon, ratong mga tawo nga may pagmahae kakon, agod magpag-on ag mapaeayo ako sa peligro. Apang aeain sa pagmahae mo nga mas haeangdon ku sa anda, ag ginataw-an mo ako it mas bastante nga kahilwayan.

Agod indi ko sanda malipatan, owa gid nanda ako pag-aywi nga mag-isaeahanon. Apang ikaw, nag-aeagi eang ro mga inadlaw, owa ka gid nagpakita.

Kon indi ko ikaw pagtawgon sa mga pangamuyo ko, kon indi kita paghaeongan sa tagipuso-on ko, ring paghigugma kakon hay gahueat man gihapon sa pagmahae ko.

Friday, December 25, 2015

Gitanjali 30Gitanjali 30
ni Rabindranath Tagore
Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
December  25, 2015

Ako eang nga isaea ro nag-agto sa aton nga gintratohan nga lugar. Apang sin-o rayang gasunod kakon sa malinong nga dueom?

Nagpabinit ako agod likawan imaw pero indi ako makatakas.

Ginapaeupad nana ro tapo-tapo halin sa eugta sa anang pagsipa; ginadugang nana ra mabaskug nga limog sa kada tinaga nga mamitlang na.

Imaw rang maisut nga kaugalingong eawas, akong ginuo, owa imaw it huya; apang nahuya akong magpaeapit sa imong pwertahan nga kaibahan imaw.

Pagkatapos Nga Magsanga

Pagkatapos Nga Magsanga
Melchor F. Cichon
December 25, 2015

Pagkatapos nga magsanga
Ro atong daean,
Nagsobeang gid man kita’t uman.
Apang owa gid magsobeang ro atong mga mata.
Nag-eain eon gid man ro atong pagtueok
Sa kada isaea,
O ring pagtueok eang kakon.
Pero kon madumduman ko
Ro atong kahapon
Kon siin pareho eang ako
Sa aso nga gasunod-sunod sa huyop it hangin,
Ugaling sa pag-abot ko
Nga sa panan-aw ko igto ka gid man,
Nakahalin ka eon man gali.
Apang sige eang rang pagsinunod-sunod kimo
Hasta nadaphag ako sa eunang
Nga gin-agyan mo.
Ag owa mo gid ako
Ginbuligan sa pagtindog.
Owa gid maski ginlingutan eon lang.
Pero sige eang makon,
Makabangon gid man ron ako.
Ag sa pagtindog ko,
Hakita eon man kita.
Pero owa ka man gihapon
Maski magtueok eang kakon.
Nahuya man ako magpaeapit kimo
Pares ku gae-um sa buean
O pareho ku tubi sa busay
Nga nagaduylon panaog paagto sa sapa
Kon siin anay kita gaeagsanay
Kon tigsililak.
Sige eang makon
Dumdumon ko eang
Nga abot-tan-aw ka
Sa kabuhi ko.

Binaeaybay PanghigugmaBinaeaybay Panghigugma
Ni  Linda Pastan
Gin-Inakeanon ni
Melchor F. Cichon
December 25, 2015

Gusto ko nga sueatan kita
it binaeaybay panghigugma
pareho it gasueog nga sapa
pagkatapos it pagtunaw it yelo
samtang gatindog kita
sa delikado nga pangpang
ag gabantay sa pag-anod
it kada salingling
it kada eaya nga dahon ag sanga
sa anang daean
sa kada pagduda
kon makita naton ra anang
paghabok
nga may  sue-ob
nga maski gabantay kita
aton nga dapat habniton ro kada
isa ukon
ubahon ta
ro aton nga nahuemang sapatos
nga dapat
habniton kada isaea