Total Pageviews

Search This Blog

Monday, February 24, 2020

Saeamat Ginuo

Saeamat Ginuo
by Melchor F.Cichon
February 23, 2020

Saeamat Ginuo
Sa pagtao Mo't oportonidad
Nga ako makaagi
Sa rayang kalibutan;
Makaagi ag makapamati
Sa huni't maya
Sa kaeanasan;
Makaagi ag makakita
It ugsad, it pagsipeat it adlaw
Maski kon amat
Ginatabunan ra it maitum nga gae-um;
Makaagi ag mabatyagan
Ro kaeamig ag kainit
Ku hangin, ku adlaw
Ag pagkupkup kang Nanay ag Tatay
Ag kang mga unga't asawa.
Saeamat gid Ginuo
Ay ginpaagi Mo ako
Sa kalibutan ngara
Agod mabatyagan ko ro katam-is it dugos
Ag ro kaap-eod it apdo't pangabuhi.

No comments: